Vad innebär en årsredovisning?

Årsredovisning i Kungsbacka

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Få hjälp med årsredovisning

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig så fort vi kan!