Tjänster

Löpande bokföring

Bokföring Kungsbacka

Grunden i redovisningen är bokföring. Att löpande ha ordning på sin bokföring är förutom ett lagkrav även en förutsättning för den ekonomiska styrningen av företaget.

Att styra ett skepp ut på havet utan att kunna navigera är som att styra sitt företag utan att kunna läsa av sina siffor, ibland går det utmärkt med känsla och ibland hamnar man på ställen och i situationer som är både oönskade och helt onödiga. Se oss som en styrman som hjälper dig som kapten att fatta rätt beslut för att styra mot ert företags mål.

Läs mer om bokföring i Kungsbacka →

En kvinna och en man sitter i moete med en Ipad

Årsredovisning

Årsredovisning Kungsbacka

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Läs mer om årsredovisning i Kungsbacka →

Ett kalkylark med siffror under en miniraeknare och penna

Deklaration

Deklaration Kungsbacka

Deklaration, även kallad inkomstdeklaration eller självdeklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

Läs mer om deklaration i Kungsbacka →

Ett foerstoringsglas och en miniraeknare som ligger paa ett papper med siffror i ett kalkylark

Lön

Lönehantering Kungsbacka

Lön kan vara komplicerat och är ett viktigt område där vi använder oss av modern programvara för att förenkla lönehanteringen, både för våra kunder men även oss själva. Vi hanterar upp emot 300 löner varje månad åt våra kunder.

Läs mer om lönehantering i Kungsbacka →

Paermar som ligger paa ett bord